-
Mô hình mới được thực hiện dựa trên sự đổi mới tư duy làm việc từ ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhằm thực hiện 02 mục tiêu: Tối ưu hóa bài toán chi phí, trong đó giảm chi phí cố định theo hướng chi phi đi kèm hiệu quả kinh doanh và Phòng chống dịch hiệu quả dựa trên phân tầng làm việc và yếu tố giãn cách giữa các bộ phận. Những thay đổi này sẽ được áp dụng từ ngày 01/11/2021, hứa hẹn tạo ra những đột phá mới về hoạt động quản trị và vận hành của Yeah1.