Hoạt động kinh doanh

Trọng tâm phát triển

Tập trung phát triển nền tảng Social Commerce

Tăng chuyển đổi người xem thành người tiêu dùng cuối cùng

Tối ưu hiệu quả cộng đồng người dùng sẵn có