Đại Hội Cổ Đông
Thông báo tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027
event 12-04-2024 16:53
Các Báo cáo và Tờ trình trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
event 12-04-2024 16:51
Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027
event 12-04-2024 16:50
Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2024
event 12-04-2024 16:49
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024
event 12-04-2024 16:47
Phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024
event 12-04-2024 16:47
Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2024
event 12-04-2024 16:46
Thông báo mời họp và giấy uỷ quyền tham dự họp ĐHĐCD thường niên 2024
event 12-04-2024 16:42
CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian, địa điểm, hình thức biểu quyết, đối tượng dự họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024
event 12-04-2024 16:38
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM
event 21-03-2024 15:06
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của VSDC
event 21-03-2024 15:05
Công bố việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 và chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024
event 15-03-2024 16:28