Quan hệ cổ đông

Đại Hội Cổ Đông
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
event 28-04-2021 11:36
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
event 28-04-2021 11:36
Phiếu đề cử thành viên HĐQT
event 16-04-2021 10:59
Sơ yếu lý lịch của ứng viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023
event 16-04-2021 10:59
Mẫu phiếu biểu quyết đề cử, ứng cử thành viên HĐQT 2021
event 06-04-2021 14:55
Mẫu giấy xác nhận tham dự, ủy quyền tham dự họp Đại hội Cổ đông Thường niên 2021
event 05-04-2021 14:57
Mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử, đề cử thành viên HĐQT 2021
event 05-04-2021 14:56
Dự thảo Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT 2021
event 05-04-2021 14:54
Thuyết minh sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty
event 05-04-2021 14:54
Dự thảo Quy chế nội bộ về hoạt động quản trị công ty
event 05-04-2021 14:52
Dự thảo quy chế hoạt động HĐQT
event 05-04-2021 14:52
Thuyết minh sửa đổi bổ sung Điều lệ Đại hội Cổ đông Thường niên 2021
event 05-04-2021 14:51