Quan hệ cổ đông

Đại Hội Cổ Đông
Công bố thông tin về việc hoãn tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 vì tình hình dịch bệnh
event 31-03-2020 16:47
Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
event 28-03-2020 22:35
Công bố về việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ và tài liệu họp
event 28-03-2020 17:54
Phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
event 27-03-2020 23:00
Giấy xác nhận tham dự và Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ 2020
event 27-03-2020 22:59
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
event 27-03-2020 22:40
Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
event 27-03-2020 22:39
BC-01. Báo cáo Ban Tổng giám đốc về KQKD 2019
event 27-03-2020 20:00
BC-02. Báo cáo HDQT về tình hình quản trị 2019
event 27-03-2020 19:59
BC-03. Báo cáo HDQT về kế hoạch 2020
event 27-03-2020 19:58
BC-04. Báo cáo TBKT về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020
event 27-03-2020 19:57
BC-05. Báo cáo và tờ trình về việc xử lý các dự án đầu tư nền tảng kỹ thuật số
event 27-03-2020 19:55