Quan hệ cổ đông

Đại Hội Cổ Đông
Quy chế đề cử và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
event 14-11-2022 15:54
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 14/11/2022
event 14-11-2022 15:52
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng VB ngày 14/11/2022
event 14-11-2022 15:49
Thông báo đề cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
event 31-10-2022 11:39
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ
event 31-10-2022 11:36
Các Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
event 31-10-2022 11:35
Mẫu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
event 31-10-2022 11:34
CBTT tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
event 31-10-2022 11:30
CBTT Điều lệ và các Quy chế
event 17-06-2022 17:12
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
event 16-06-2022 15:41
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
event 16-06-2022 15:40
Dự thảo Quy chế Hoạt động của HĐQT
event 14-06-2022 17:26