Quan hệ cổ đông

Đại Hội Cổ Đông
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 14/03/2023
event 14-03-2023 13:33
Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 14/03/2023 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
event 14-03-2023 13:32
Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ
event 02-03-2023 14:38
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ
event 02-03-2023 14:36
Mẫu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
event 02-03-2023 14:35
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 21/12/2022
event 21-12-2022 14:07
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng VB ngày 21/12/2022
event 21-12-2022 13:58
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ
event 09-12-2022 14:13
Báo cáo và tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
event 09-12-2022 14:08
Mẫu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
event 09-12-2022 14:05
Quy chế đề cử và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
event 14-11-2022 15:54
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 14/11/2022
event 14-11-2022 15:52