Quan hệ cổ đông

Đại Hội Cổ Đông
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022
event 23-05-2022 16:13
Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
event 23-05-2022 16:11
Báo cáo và Tờ trình tại ĐHĐCĐ 2022
event 23-05-2022 16:09
Công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ 2022
event 23-05-2022 16:05
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng
event 26-04-2022 13:11
CBTT Quyết định của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự họp AGM 2022
event 22-04-2022 16:50
Thông báo của VSD về hủy ngày đăng ký cuối cùng lần 2
event 06-04-2022 13:13
Thông báo của SGDCK về hủy ngày đăng ký cuối cùng lần 2
event 05-04-2022 09:50
CBTT Quyết định của HĐQT về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng lần 2
event 01-04-2022 15:41
Thông báo của SGDCK về ngày đăng ký cuối cùng lần 2
event 29-03-2022 13:14
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ 2022
event 25-03-2022 16:27
Công bố thông tin - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ 2022
event 25-03-2022 16:26