Quan hệ cổ đông

Đại Hội Cổ Đông
CBTT tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
event 31-10-2022 11:30
CBTT Điều lệ và các Quy chế
event 17-06-2022 17:12
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
event 16-06-2022 15:41
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
event 16-06-2022 15:40
Dự thảo Quy chế Hoạt động của HĐQT
event 14-06-2022 17:26
Dự thảo Điều lệ đính chính
event 14-06-2022 17:23
CBTT Đính chính tài liệu họp ĐHĐCĐ 2022
event 14-06-2022 17:21
Thông báo Phiếu đề cử và Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS
event 03-06-2022 11:03
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
event 23-05-2022 17:52
Thông báo - Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT và BKS
event 23-05-2022 17:52
Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT và BKS
event 23-05-2022 17:51
Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty - sửa đổi lần thứ 1
event 23-05-2022 16:57