Quan hệ cổ đông

Đại Hội Cổ Đông
CBTT Quyết định của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự họp AGM 2022
event 22-04-2022 16:50
Thông báo của VSD về hủy ngày đăng ký cuối cùng lần 2
event 06-04-2022 13:13
Thông báo của SGDCK về hủy ngày đăng ký cuối cùng lần 2
event 05-04-2022 09:50
CBTT Quyết định của HĐQT về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng lần 2
event 01-04-2022 15:41
Thông báo của SGDCK về ngày đăng ký cuối cùng lần 2
event 29-03-2022 13:14
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ 2022
event 25-03-2022 16:27
Công bố thông tin - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ 2022
event 25-03-2022 16:26
Thông báo của SGDCK Tp.HCM về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng
event 23-03-2022 16:41
Công bố thông tin về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng
event 18-03-2022 14:24
Thông báo của SGDCK về ngày đăng ký cuối cùng
event 17-03-2022 10:56
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
event 09-03-2022 09:40
CBTT Quyết định của CTHĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện triệu tập và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
event 04-03-2022 15:50