Quan hệ cổ đông

Điều Lệ Và Quy Chế
Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi lần 01
event 16-06-2022 16:25
Điều lệ Công ty sửa đổi lần 01
event 16-06-2022 16:14
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
event 16-06-2022 16:12
Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử
event 16-06-2022 16:10
Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi lần thứ 01
event 16-06-2022 16:02
Quy chế công bố thông tin
event 29-04-2021 18:33
Quy chế nội bộ về quản trị 2021
event 29-04-2021 18:32
Quy chế hoạt động HĐQT đã được ban hành và thông qua tại ĐHĐCĐ 2021
event 29-04-2021 18:19
Điều lệ công ty 2021
event 29-04-2021 18:18
Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán
event 27-04-2021 11:45
Quy chế Ủy ban Kiểm toán
event 28-02-2019 10:06
Dự thảo Điều lệ tháng 12 năm 2018
event 21-11-2018 16:00