Quan hệ cổ đông

Thông Báo
CBTT về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ
event 15-03-2023 09:44
CBTT về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ
event 14-03-2023 14:26
CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu
event 14-03-2023 13:29
CBTT tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
event 02-03-2023 14:17
CBTT về việc góp thêm vốn vào Công ty TNHH 1Production
event 28-02-2023 11:56
Bản cung cấp thông tin của ông Chế Đoàn Viên - Quyền PTGĐ Tài chính
event 28-02-2023 10:40
CBTT miễn nhiệm PTGĐ Tài chính và bổ nhiệm Quyền PTGĐ Tài chính
event 28-02-2023 10:37
CBTT về việc góp vốn vào Công ty TNHH Yeah1 Up
event 24-02-2023 13:37
Thông báo của HOSE về ngày đăng ký cuối cùng
event 24-02-2023 11:24
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng
event 17-02-2023 15:24
CBTT về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH 1Production
event 15-02-2023 17:03
Thông báo của YEG về ngày đăng ký cuối cùng
event 14-02-2023 11:27