Quan hệ cổ đông

Thông Báo
CBTT Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019
event 20-01-2020 12:57
Giải trình chênh lệch lớn hơn 10% so với cùng kỳ báo cáo tài chính quý IV 2019
event 20-01-2020 12:56
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 19/12/2019
event 20-12-2019 13:56
CBTT Báo cáo điều chỉnh mục đích sử dụng vốn
event 11-11-2019 18:08
CBTT về công ty liên kết Kolorlife
event 30-10-2019 16:48
CBTT mua 50% cổ phần của Media One
event 24-10-2019 15:53
Giải trình chênh lệch lớn hơn 10% trong báo cáo tài chính Q3/2019
event 21-10-2019 19:40
Công bố báo cáo tài chính Q3/2019
event 21-10-2019 19:38
Trích lập dự phòng ScaleLab 20% khoản phải thu
event 21-10-2019 19:25
Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ - Nguyễn Anh Vũ
event 15-10-2019 13:29
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Nguyễn Anh Vũ
event 15-10-2019 13:28
CBTT về bảo đảm khoản vay cho Yeah1 Network Pte tại ngân hàng Shinhan Singapore
event 10-10-2019 14:40