Quan hệ cổ đông

Thông Báo
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - Ông Đào Phúc Trí
event 20-03-2020 18:05
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Đào Phúc Trí
event 20-03-2020 18:04
Công bố thông tin về Lễ ký kết đối tác chiến lược và Công bố các dự án trọng điểm 2020
event 13-03-2020 17:41
CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 02/03/2020
event 03-03-2020 16:13
Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn - Bà Trần Uyên Phương
event 25-02-2020 16:01
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Bà Trần Uyên Phương
event 25-02-2020 16:00
Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn - Bà Trần Uyên Phương
event 25-02-2020 15:58
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống
event 20-02-2020 14:06
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Đào Phúc Trí
event 20-02-2020 14:06
CBTT Phê duyệt xây dựng nền tảng dành cho người nổi tiếng
event 17-02-2020 16:26
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Nguyễn Ảnh Nhượng Tống
event 10-02-2020 17:41
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Đào Phúc Trí
event 10-02-2020 17:40