Thông Báo
Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận ĐKKD lần 30
event 19-01-2024 17:30
Thông báo của HOSE về việc giao dịch chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết
event 10-01-2024 13:25
Quyết định của HOSE về việc thay đổi đăng ký niêm yết
event 09-01-2024 13:42
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 3
event 05-01-2024 17:00
CBTT Công văn của UBCKNN về tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Nghị quyết HĐQT thông qua đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ
event 29-12-2023 15:30
CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu, Báo cáo kết quả và TB thay đổi số lượng cổ phiếu biểu quyết
event 20-12-2023 09:30
Thông báo của HOSE về ngày đăng ký cuối cùng chốt DS để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH
event 04-12-2023 09:38
TB của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
event 30-11-2023 10:46
CBTT Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu
event 24-11-2023 18:31
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành
event 24-11-2023 17:30
CBTT Nghị quyết HĐQT v/v triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn cp từ nguồn vốn csh
event 24-11-2023 17:29
CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu
event 06-11-2023 09:52