Quan hệ cổ đông

Thông Báo
CBTT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, người đại diện pháp luật, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2022, triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
event 05-07-2022 11:24
CBTT về việc đầu tư mua cổ phần và chuyển nhượng cổ phần tại công ty con gián tiếp, công ty liên kết
event 01-07-2022 11:20
Bản cung cấp thông tin người nội bộ - ông Nguyễn Văn Nam
event 20-06-2022 11:32
Bản cung cấp thông tin người nội bộ - bà Lê Thị Bích Hằng
event 20-06-2022 11:29
Bản cung cấp thông tin người nội bộ - bà Lê Thị Quỳnh
event 20-06-2022 11:28
Bản cung cấp thông tin người nội bộ - ông Trần Hoài Nam
event 20-06-2022 11:26
Bản cung cấp thông tin người nội bộ - ông Nguyễn Hoàng Giang
event 20-06-2022 11:24
Công bố thông tin BBH, Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022, Nghị quyết HĐQT và Quyết định của BKS
event 16-06-2022 15:55
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - ông Nguyễn Hữu Thanh
event 06-06-2022 15:57
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống
event 02-06-2022 18:16
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống
event 02-06-2022 18:13
Công bố thông tin về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin
event 01-06-2022 16:32