Quan hệ cổ đông

Thông Báo
Công bố thông tin BBH, Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022, Nghị quyết HĐQT và Quyết định của BKS
event 16-06-2022 15:55
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - ông Nguyễn Hữu Thanh
event 06-06-2022 15:57
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống
event 02-06-2022 18:16
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống
event 02-06-2022 18:13
Công bố thông tin về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin
event 01-06-2022 16:32
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống
event 26-05-2022 15:34
Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị
event 13-05-2022 15:33
Bản cung cấp thông tin người nội bộ - bà Lê Phương Thảo
event 05-05-2022 17:43
Bản cung cấp thông tin người nội bộ - ông Trần Thanh Tân
event 05-05-2022 17:26
Thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM về Ngày đăng ký cuối cùng
event 05-05-2022 10:11
Công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh Phó Tổng Giám đốc
event 04-05-2022 15:30
Giải trình chênh lệch 10% so với cùng kỳ - BCTC Quý 1 2022
event 28-04-2022 16:22