Thông Báo
Thông báo thay đổi nhân sự v/v bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Chế Đoàn Viên
event 11-04-2024 14:49
Công bố Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Tổ hợp Truyền thông STV
event 29-03-2024 12:29
Công bố Nghị quyết bổ sung cho Nghị quyết số 84/2403/NQ/HĐQT/YEG
event 22-03-2024 11:23
Công bố bổ sung Quyết định cho Công ty con vay của Chủ tịch HĐQT
event 19-03-2024 17:58
Công bố việc chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty con (Công ty TNHH STVProduction)
event 18-03-2024 10:08
Công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch tín dụng của công ty con (1Production)
event 15-03-2024 16:24
Công bố việc thành lập công ty con: Công ty Cổ phần 1Labels
event 14-03-2024 16:20
Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận ĐKKD lần 30
event 19-01-2024 17:30
Thông báo của HOSE về việc giao dịch chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết
event 10-01-2024 13:25
Quyết định của HOSE về việc thay đổi đăng ký niêm yết
event 09-01-2024 13:42
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 3
event 05-01-2024 17:00
CBTT Công văn của UBCKNN về tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Nghị quyết HĐQT thông qua đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ
event 29-12-2023 15:30