Quan hệ cổ đông

Thông Báo
CBTT về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH 1Production
event 15-02-2023 17:03
Thông báo của YEG về ngày đăng ký cuối cùng
event 14-02-2023 11:27
CBTT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
event 14-02-2023 11:26
CBTT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Yeah1 Edigital và CTCP Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam
event 13-02-2023 16:59
Bản cung cấp thông tin của bà Nguyễn Thị Khánh Trang - Kế toán trưởng
event 30-12-2022 14:01
CBTT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng
event 30-12-2022 13:57
CBTT về việc nhận chuyển nhượng và thoái vốn tại công ty con
event 29-12-2022 16:14
CBTT ông Trần Hoài Nam từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT
event 23-12-2022 14:07
Bản cung cấp thông tin của Ông Đinh Hoài Nam - thành viên độc lập HĐQT
event 21-12-2022 14:13
CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu
event 21-12-2022 13:52
CBTT tài liệu và nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
event 09-12-2022 13:56
CBTT về việc thay đổi thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
event 01-12-2022 10:56