Quan hệ cổ đông

Báo Cáo Tài Chính
Giải trình chênh lệch trên 10% so với cùng kỳ
event 20-04-2020 18:08
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2020
event 20-04-2020 18:05
Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2020
event 20-04-2020 18:02
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại ngày 20.02.2020
event 27-03-2020 17:31
Báo cáo tài chính riêng năm 2019 sau kiểm toán
event 27-03-2020 16:49
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 sau kiểm toán
event 27-03-2020 16:48
Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2019
event 20-01-2020 12:55
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2019
event 20-01-2020 12:55
Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2019
event 21-10-2019 19:36
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2019
event 21-10-2019 19:34
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại ngày 20.08.2019
event 09-09-2019 14:07
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2019 (đã soát xét)
event 12-08-2019 16:35