Quan hệ cổ đông

Báo Cáo Tài Chính
Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý 4 - 2022
event 30-01-2023 22:17
Giải trình BCTC Quý 4 2022 chênh lệch 10% so với cùng kỳ
event 30-01-2023 17:25
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 - 2022
event 30-01-2023 17:16
Giải trình BCTC 9 tháng đầu năm 2022 chênh lệch 10% so với cùng kỳ
event 28-10-2022 17:16
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ 9 tháng kết thúc ngày 30/9/2022
event 28-10-2022 17:10
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ 9 tháng kết thúc ngày 30/9/2022
event 28-10-2022 17:08
Giải trình lợi nhuận chênh lệch trên 10% so với cùng kỳ
event 29-08-2022 17:58
BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2022
event 29-08-2022 17:56
BCTC riêng soát xét bán niên 2022
event 29-08-2022 17:54
Giải trình chênh lệch 10% so với cùng kỳ - BCTC Quý 2 - 2022
event 28-07-2022 18:15
Báo cáo tài chính riêng Quý 2 - 2022
event 28-07-2022 17:30
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 - 2022
event 28-07-2022 17:04