Quan hệ cổ đông

Báo Cáo Tài Chính
Giải trình chênh lệch 10% so với cùng kỳ
event 31-03-2022 17:12
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán
event 31-03-2022 17:11
Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã kiểm toán
event 31-03-2022 17:10
Giải trình chênh lệch trên 10% so với cùng kỳ - Quý 4/2021
event 15-02-2022 17:51
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 - 2021
event 15-02-2022 17:50
Báo cáo tài chính riêng Quý 4 - 2021
event 15-02-2022 17:49
Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên 10% so với cùng kỳ
event 01-11-2021 17:14
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 - 2021
event 01-11-2021 17:13
Báo cáo tài chính riêng Quý 3 - 2021
event 01-11-2021 17:12
BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2021 và Giải trình lợi nhuận chênh lệch trên 10% so với cùng kỳ
event 20-09-2021 17:45
BCTC riêng soát xét bán niên 2021 và Giải trình lợi nhuận chênh lệch trên 10% so với cùng kỳ
event 20-09-2021 17:27
Công văn chấp thuận gia hạn BCTC soát xét bán niên 2021 của UBCKNN
event 26-08-2021 15:38