Quan hệ cổ đông

Báo Cáo Tài Chính
Giải trình lợi nhuận chênh lệch trên 10% so với cùng kỳ
event 29-08-2022 17:58
BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2022
event 29-08-2022 17:56
BCTC riêng soát xét bán niên 2022
event 29-08-2022 17:54
Giải trình chênh lệch 10% so với cùng kỳ - BCTC Quý 2 - 2022
event 28-07-2022 18:15
Báo cáo tài chính riêng Quý 2 - 2022
event 28-07-2022 17:30
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 - 2022
event 28-07-2022 17:04
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 - 2022
event 28-04-2022 16:11
Báo cáo tài chính riêng Quý 1 - 2022
event 28-04-2022 16:10
Giải trình ý kiến kiểm toán - Báo cáo kiểm toán 2021
event 31-03-2022 17:16
Giải trình chênh lệch 10% so với cùng kỳ
event 31-03-2022 17:12
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán
event 31-03-2022 17:11
Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã kiểm toán
event 31-03-2022 17:10