Sự kiện

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019

-

Niraan De Silva Phó Tổng Giám Đốc Chiến Lược trả lời chất vấn của cổ đông tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019

Chủ Tịch Tập Đoàn Yeah1 Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019

Cổ đông đặt câu hỏi trong Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019

Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Yeah1 Ông Đào Phúc Trí trả lời chất vấn của cổ đông tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019

Chủ Tịch Tập Đoàn Yeah1 Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống trả lời chất vấn của cổ đông tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019

Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Yeah1 Ông Đào Phúc Trí trả lời chất vấn của cổ đông tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019