Quan hệ cổ đông

Đại Hội Cổ Đông
Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2020
event 21-05-2020 11:31
Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2020
event 21-05-2020 11:30
Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên 2020
event 21-05-2020 11:30
Giấy xác nhận tham dự và Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ 2020
event 09-05-2020 14:30
CBTT thông báo ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 - 20/05/2020
event 06-05-2020 17:44
CBTT Nhận được chấp thuận về việc hoãn tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
event 06-05-2020 17:33
Công bố thông tin về việc hoãn tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 vì tình hình dịch bệnh
event 31-03-2020 16:47
Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
event 28-03-2020 22:35
Công bố về việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ và tài liệu họp
event 28-03-2020 17:54
Phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
event 27-03-2020 23:00
Giấy xác nhận tham dự và Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ 2020
event 27-03-2020 22:59
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
event 27-03-2020 22:40