Quan hệ cổ đông

Báo Cáo Tài Chính
Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên 10% so với cùng kỳ
event 01-11-2021 17:14
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 - 2021
event 01-11-2021 17:13
Báo cáo tài chính riêng Quý 3 - 2021
event 01-11-2021 17:12
BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2021 và Giải trình lợi nhuận chênh lệch trên 10% so với cùng kỳ
event 20-09-2021 17:45
BCTC riêng soát xét bán niên 2021 và Giải trình lợi nhuận chênh lệch trên 10% so với cùng kỳ
event 20-09-2021 17:27
Công văn chấp thuận gia hạn BCTC soát xét bán niên 2021 của UBCKNN
event 26-08-2021 15:38
Công văn xin gia hạn BCTC soát xét bán niên 2021
event 25-08-2021 19:11
Văn bản giải trình và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2021
event 17-08-2021 17:12
Văn bản Giải trình và Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2021
event 17-08-2021 17:10
Công văn chấp thuận gia hạn BCTC Quý II của UBCKNN
event 03-08-2021 15:17
Công văn xin gia hạn Báo Cáo Tài Chính hợp nhất Quý II năm 2021
event 30-07-2021 16:51
Thư Giải trình chênh lệch 10% cho Báo cáo Tài chính giữa niên độ cho kỳ 3 tháng kết thúc ngày 31/03/2021 (Riêng và Hợp nhất)
event 20-04-2021 13:40