Quan hệ cổ đông

Thông Báo
Công Bố Thông tin về kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi của công ty con và phát hành báo cáo tài chính giữa niên độ kỳ 9 tháng của Yeah1
event 20-10-2020 18:33
Công bố thông tin Quyết định Chủ tịch HĐQT về việc đổi tên, tăng vốn và thành lập công ty con
event 16-10-2020 11:57
Công bố thông tin về thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
event 15-10-2020 12:26
Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ của Công ty
event 15-10-2020 12:25
Công bố Thông tin phát hành trái phiếu chuyển đổi
event 13-10-2020 11:24
Công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT đối việc cho phép các công ty thành viên ký kết các hợp đồng vay và cho phép Tập đoàn bao lãnh các khoản vay của các công ty thành viên
event 29-09-2020 17:24
Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ theo Thông tư 162/2015/TT-BTC
event 25-09-2020 17:43
Công bố thông tin Báo cáo tiền độ sử dụng vốn cổ phần thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ 21/08/2018 - 20/08/2020
event 16-09-2020 15:46
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc phân phối cổ phiếu quỹ
event 15-09-2020 20:53
Công bố Thông tin về việc phân phối cổ phiếu quỹ
event 25-08-2020 19:35
Công bố thông tin về việc cấu trúc và huy động vốn cho Giga1
event 11-08-2020 08:54
Công bố thông tin về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty
event 05-08-2020 16:26