Quan hệ cổ đông

Báo Cáo Tài Chính
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn cổ phần thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ 21/08/2018 - 20/08/2020
event 16-09-2020 15:44
CV Giải trình chênh lệch 10% cho BCTC giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2020
event 14-08-2020 19:14
BCTC Hợp nhất giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2020
event 14-08-2020 19:13
BCTC Riêng giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2020
event 14-08-2020 19:13
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2020 chưa soát xét
event 20-07-2020 23:47
Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2020 chưa soát xét
event 20-07-2020 13:12
Công văn Giải trình chênh lệch 10% cho Báo Cáo Tài Chính quý II năm 2020
event 20-07-2020 11:22
Giải trình chênh lệch trên 10% so với cùng kỳ
event 20-04-2020 18:08
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2020
event 20-04-2020 18:05
Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2020
event 20-04-2020 18:02
Giải trình chênh lệch LNST 10% báo cáo kiểm toán năm 2019 so với cùng kỳ
event 27-03-2020 17:33
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại ngày 20.02.2020
event 27-03-2020 17:31