Quan hệ cổ đông

Thông Báo
CBTT danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT và thành viên BKS
event 22-05-2023 10:59
CBTT Thông báo cập nhật địa điểm tổ chức và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023
event 11-05-2023 19:51
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng
event 10-05-2023 17:54
CBTT Đơn từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát của bà Lê Thị Quỳnh
event 08-05-2023 17:01
CBTT thông qua việc triển khai phương án và hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ
event 08-05-2023 16:32
CBTT về công ty con gián tiếp và đính chính Nghị quyết HĐQT
event 27-04-2023 18:00
CBTT Báo cáo thường niên 2022
event 20-04-2023 13:55
Thông báo của HOSE về ngày đăng ký cuối cùng
event 19-04-2023 11:05
Thông báo của YEG về ngày đăng ký cuối cùng
event 13-04-2023 13:53
CBTT về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 và chốt ngày ĐKCC
event 13-04-2023 13:45
CBTT về việc miễn nhiệm PTGĐ Công nghệ
event 06-04-2023 17:02
Bản cung cấp thông tin của bà Ngô Thị Vân Hạnh - PTGĐ Điều hành
event 05-04-2023 13:56