Quan hệ cổ đông

Thông Báo
Thông báo của HOSE về ngày đăng ký cuối cùng
event 22-11-2022 13:40
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng
event 18-11-2022 13:17
Thông báo của YEG về ngày đăng ký cuối cùng
event 14-11-2022 16:00
CBTT NQ HĐQT thông qua danh sách ứng viên HĐQT và ngày đăng ký cuối cùng
event 14-11-2022 15:58
CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu
event 14-11-2022 15:47
CBTT giải trình về việc giá cổ phiếu giảm sàn 05 phiên liên tiếp từ ngày 04/11/2022 đến ngày 10/11/2022
event 11-11-2022 15:03
Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 3 - 2022
event 28-10-2022 17:23
Thông báo của HOSE về ngày đăng ký cuối cùng
event 17-10-2022 14:34
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng
event 17-10-2022 10:34
CBTT chấp thuận thư từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lê Minh Nhật Tín, thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và chốt ngày đăng ký cuối cùng
event 10-10-2022 16:16
Thông báo của YEG về ngày đăng ký cuối cùng
event 10-10-2022 14:01
CBTT ông Lê Minh Nhật Tín từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT
event 07-10-2022 11:28