Quan hệ cổ đông

Thông Báo
Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ ngày 08/04/2019
event 08-04-2019 16:23
Youtube gia hạn hiệu lực Thỏa thuận lưu trữ nội dung thêm 2 tuần
event 02-04-2019 15:43
Thông tin về việc mua cổ phiếu quỹ và thỏa thuận lưu trữ nội dung với YouTube
event 01-04-2019 14:13
Nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
event 25-03-2019 18:00
Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc và TV Ban Kiểm Toán Nội Bộ
event 22-03-2019 17:57
Giải trình chênh lệch LNST lớn hơn 5% sau kiểm toán
event 18-03-2019 17:35
Giải trình chênh lệch LNST sau kiểm toán năm 2018 tăng hơn 98% so với 2017
event 18-03-2019 17:34
Công văn Giải Trình SSC về giá cổ phiếu
event 18-03-2019 17:20
NQ HDQT thông qua việc mua lại tối đa hơn 3 triệu cổ phiếu
event 18-03-2019 15:16
Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống đã mua vào 100,000 cổ phiếu ngày 12/3/2019
event 12-03-2019 13:21
Thông báo bán lại 100% cổ phần ScaleLab cho Brenner Pass Investment Corp
event 11-03-2019 11:54
Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần ScaleLab
event 08-03-2019 21:16